Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Deutsch-französische Initiative - Zusammen aus der Krise

Pierre-Mathieu Duhamel und Alfred Grannas

Pierre-Mathieu Duhamel und Alfred Grannas, © Deutsche Botschaft Oslo

02.07.2020 - Artikel

Ein Beitrag von Pierre-Mathieu Duhamel, Frankreichs Botschafter in Norwegen, und Alfred Grannas, Deutschlands Botschafter in Norwegen. 

Dieser Beitrag wurde am 29.06.2020 in der norwegischen Tageszeitung Klassekampen

veröffentlicht. Anbei der norwegische Originaltext und die englische Übersetzung des Artikels:


Sammen ut av krisa

Det fransk-tyske initiativet for å hjelpe Europa ut av coronakrisa er den absolutt beste responsen til EU-kritikere.

Koronapandemien er den verste krisen som EU har stått overfor. Myndigheter verden over har måttet sette i verk drastiske tiltak, og i Norge meget effektive tiltak så langt, for å beskytte helsevesenet og støtte opp under økonomien. Men nasjonale tiltak er ikke nok. Frankrike og Tyskland ønsker å sikre at Europa kommer ut av denne krisen sterkere og mer uavhengig, men også mer samlet og solidarisk. Norge vil fortsette å være en viktig partner i denne kampen.

Under pandemien dukker det stadig opp en velkjent diskusjon i Norge og i mange europeiske land om EUs utilstrekkeligheter. Denne diskusjonen starter så alt for ofte med at Europa har feilet i sin reaksjon på krisen. Dette er ikke riktig: Ja, denne pandemien har vist hvor sårbare vi er, men også hvor tett vi er knyttet sammen i Europa og hvor avhengige vi er av hverandre. Og vi mener at det fransk-tyske initiativet, fremmet  av president Macron og forbundskansler Merkel for å hjelpe Europa ut av krisen og samtidig forberede EU på fremtidige utfordringer, er den absolutt beste responsen til alle EU-kritikere.

For det første; samhold er avgjørende!

Som vanlig kommer Europas utfordringer både utenfra og innenfra. I noen medlemsland,  så vel som i Norge finnes det euroskeptikere som mener at Europa ikke gjør nok. Merkelig nok hevder disse også at Europa har fått for mye makt. I starten av krisen innførte nasjonale myndigheter noen restriksjoner og eksportkontroll på medisinsk utstyr på eget initiativ. Det ble imidlertid raskt klart at disse ensidige tiltakene, som hindret fri flyt av viktige varer og tjenester i Europa, endte opp med å forverre situasjonen heller enn å hjelpe. Vi måtte derfor innse at ingen europeiske land alene kan sørge for alle sine behov. EU-kommisjonen innførte derfor et system for felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr i EU. Dette ble snart utvidet til å omfatte også Norge og de andre EFTA-landene ved å unnta dem fra unionens eksportkontroll. Disse kan dermed også delta i den felleseuropeiske innkjøpsordningen.  

Vårt samhold må være basert på våre felles verdier. Vi har funnet styrke i våre prinsipper om åpenhet, tillit og debatt. Vi valgte å høre på våre leger og våre forskere. Vi satte våre nasjonalforsamlinger til arbeid og fastsatte rett strategi. Det er viktig å se kritisk på informasjonsflyten og være spesielt oppmerksom på forsøk egnet til å vekke mistillit mellom landene. Desinformasjon og falske nyheter relatert til pandemien og europeiske lands håndtering av den florerer på nettet.

For det andre; solidaritet må være vårt ledende prinsipp!

Bilder fra spesielt hardt rammede regioner i hele Europa har berørt oss alle dypt. Vi skylder de som pleier syke og eldre, og som kjemper for hvert enkelt liv en stor takk. Som president Macron beskrev det, europeisk solidaritet har reddet liv. Sykehus i Tyskland, Sveits, Luxembourg og Østerrike har tatt imot en rekke pasienter fra Italia og Frankrike. Frankrike og Tyskland har sammen med andre land sendt medisinsk utstyr blant annet til Italia. Og vi var glade for å se helseteam fra Norge og Romania dra til Italia for å bidra.

EU har samarbeidet med Norge for å hente hjem statsborgere som har vært strandet i utlandet. Fra land som Ghana, Peru, Nigeria, New Zeeland, Argentina, eller fra cruiseskip har tyske fly fraktet hjem norske og franske borgere og omvendt. Denne formen for solidaritet har igjen vist seg å være avgjørende.

Like viktige er tiltakene EU har satt i verk for å dempe de økonomiske og sosiale konsekvensene av denne krisen. Først mobiliserte vi mer enn en halv billion euro, omtrent halvparten av Norges oljefond. Nå har president Macron og forbundskansler Merkel gått sammen om å foreslå et massivt gjenreisningsprogram. Krisepakken som Kommisjonen senere la frem skal støtte en bærekraftig gjenreisning, verdt ytterligere 750 milliarder euro - 7500 milliarder kroner! -og er tenkt for å hjelpe hvert av de 27 medlemslandene til å takle de økonomiske tapene som følge av koronakrisen. Selve kjernen i initiativet er det ambisiøse „gjenreisningsfondet“ som vil tillate EU-kommisjonen å låne store summer fra finansmarkedene for så å kanalisere pengene i form av tilskudd til de verst rammede sektorene og regionene.

For det tredje; vi må ha store ambisjoner!

Dette betyr at vi må sikre at produksjonen av strategiske varer også skjer i Europa. Derav forslaget om å utvikle en europeisk strategisk suverenitet innenfor helsesektoren. Våre ambisjoner innen klima, digital økonomi og håndtering av stordata og plattformer viser seg å være riktige og må håndteres sammen: ingen av landene våre har midler til å bli en dominerende aktør alene. Det betyr også at vi må pålegge våre konkurrenter like betingelser.

En annen viktig ambisjon bør være felles samhandling med utviklingsland og spesielt Afrika. Norge har allerede vist viktig lederskap for å fremme utviklingen av vaksiner, et område der det nå også pågår en felles europeisk innsats.

Og til slutt, mener vi at europeere nå, mer enn noen gang må stille opp for et regelbasert internasjonalt system. Også der kan og bør Tyskland, Frankrike og Norge fortsette å samarbeide innenfor „Alliansen for multilateralisme“ og andre fora.

Vær sikker: Frankrike og Tyskland er beredt til å leve opp til sitt ansvar, og vårt mål er klart: Europa vil komme gjennom denne krisen sammen og være sterkere enn før.

Pierre-Mathieu Duhamel, Frankrikes ambassadør til Norge

Alfred Grannas, Tysklands ambassadør til Norge


Europe: Emerging stronger from the crisis

The corona pandemic is the worst crisis that the European Union has faced in its history. Authorities everywhere have taken drastic – and in Norway so far very effective - measures to protect health care systems and support the economy.

A crisis that knows no boundaries cannot be solved by national measures alone. The coronavirus crisis calls for an appropriate response.  France and Germany want to act to ensure that Europe emerges from this crisis stronger, more independent but united and in a spirit of solidarity. Norway will continue to be an important partner in this battle.

As Europe is hit by this global pandemic, we see a well-known discussion here in Norway as well as in many European countries about the shortcomings of Europe. Too often that discussion starts with the opening phrase: „Europe failed in responding to the crisis…“ That is not true, and we want to jointly point out our view why this is not the case:  yes, this pandemic has demonstrated common vulnerabilities, but also how interconnected and interdependent we are in Europe, and how Europe, quickly, has found together to fight the pandemic. The franco-german initiative, proposed by President Macron and Chancellor Merkel to bring Europe out of the crisis and prepare the EU for future challenges is the best response to all EU critics.

Firstly, unity must determine our way of thinking:

As usual, Europe is being tested from the inside and the outside. In some Member States as well as in Norway, there are Euro-sceptics who claim that Europe is not doing enough. Oddly, they also claim that Europe has been given too much power. It is true that in the early stages of the outbreak, national authorities on their own initiative introduced some restrictions and export controls for medical equipment. However, it quickly became clear that these unilateral measures actually ended up exacerbating the situation rather than helping. We had to realize: No European country can provide for all its needs alone. The European Commission therefore introduced a system to guarantee the free movement of goods and equipment within the European Union. This was then extended to include Norway and the other EFTA countries by exempting them from the Union's export controls as they could also participate in agreement for joint procurement of medicines, medical devices and protective equipment.  Our unity must also be based on our common values shared by our two countries and Norway. We have found strength in our principles of transparency, accountability and debate. We listened to our doctors and scientists. We made our parliaments work and set the right strategy.  It is necessary to pay particular attention to attempts to stir up distrust. Disinformation and fake news related to the pandemic and European countries' handling of it abound online.

Secondly, solidarity must be our guiding principle.

Images from particularly hard-hit regions have moved us deeply throughout Europe. We owe a debt of gratitude especially to everyone caring for the sick and the elderly, battling to save each and every life. As president Macron put it, European solidarity has saved lives.  Hospitals in Germany, Switzerland, Luxembourg and Austria have included a number of patients from Italy and France. France and Germany, among others, have sent medical equipment to Italy and other countries. And we were glad to see health teams from Norway and Romania go to Italy to contribute.

The European Union has also partnered with Norway to bring home residents stranded abroad. German planes have flown back French and Norwegian citizens and vice versa: whether from Ghana, Peru, Nigeria, New Zeeland, Argentina and Egypt or from cruise ships - this sense of solidarity has once again been crucial.

Equally important are the measures the European Union has put in place to curb the economic and social effects of this crisis.  As a start, we have mobilized more than half a trillion euros to tackle the crisis, or roughly half of the Norwegian oil fond. Then, President Macron and Chancellor Merkel have joined forces to propose a massive recovery program.  The package unveiled by the Commission thereafter for a green recovery from the crisis is worth another 750 billion Euros - 7500 billion NOK ! -and is designed to help each of the 27 member states deal with covid-19’s economic fallout. The heart of the proposal is the ambitious „recovery fund“ which would allow the European Commission to borrow huge sums from the financial market, then channel that money in the form of grants to sectors and regions most in need of money for rebuilding.

Thirdly, ambition will be crucial:

This means that we must ensure that the production of strategic goods, takes place also in Europe. Hence, the proposal to develop a European strategic health sovereignty.  Our ambitions regarding climate, the digital economy and the management of big data and platforms prove to be correct. All these challenges will have to be tackled together: none of our countries has the means to become a dominant player in these areas alone. This also means that we must impose a level playing field on our competitors.

Another important ambition should be to act jointly with regard to developing countries and in particular Africa. This will require resources and a willingness to act. Norway has already shown important leadership in promoting and furthering the development of vaccines, an area where now also a joint European effort is underway.

And finally, we believe that Europeans must be more than ever the voice in favor of a rules-based international system. There too, Germany, France and Norway can and should continue to work together in the „Alliance for Multilateralism“ and other fora to promote these foundations of shared values.

Rest assured: France and Germany are fully committed to live up to their responsibilities and our goal is clear: Europe will weather this crisis together and come out of it stronger than before.

Pierre-Mathieu Duhamel, Ambassador of France to Norway

Alfred Grannas, Ambassador of Germany to Norway

 

nach oben