Velkommen på siden til Det tyske utenriksministeriet

Skifteattest som bevis på arv

Auf einem orangefarbenen Papier liegt ein Füller.

Erbrecht und Nachlassangelegenheiten, © Colourbox

15.03.2023 - Artikkel

Informasjoner om søknad om tysk skifteattest

Hvis du har blitt arving og boet eller deler av det ligger i Tyskland, trenger du ofte en skifteattest utstedt av en tysk skifterett for å kunne disponere over boet.

Dette gjelder spesielt dersom eiendom som ligger i Tyskland er en del av boet. Det kreves en skifteattest for retting av grunnboken. Banker og forsikringsselskaper krever også ofte en skifteattest som bevis på råderett over konti og kontrakter. I stedet for en skifteattest er det tilstrekkelig med en bekreftet kopi av testamentarisk disposisjon åpnet av skifteretten sammen med åpningsprotokoll dersom det er et notarialtestamente eller en arvekontrakt hvor arvingene er presist navngitt.

I henhold til tysk lov går dødsboet til en avdød person (kjent som arvelater eller testator) direkte til arvingen eller arvingene (såkalt Universalsukzession (universell arv)). Det kreves ikke egen erklæring om at arven er vedtatt. I noen tilfeller, for eksempel hvis boet inkluderer for mye gjeld, kan det være lurt å avslå arven. For å gjøre dette må arvingen innen en viss tid erklære for skifteretten at han gir fra seg arven. Den som ikke gir avslag på arven innen fristen, er automatisk blitt arving. Nærmere informasjon om avslag på arv finner du her.

Skifteattesten viser rettsskiftet med arvekvoter, men beviser ikke hvem som har rett til enkeltbogjenstander. Flere arvinger danner i utgangspunktet et arvefellesskap og kan kun disponere over boet i fellesskap. Du må derfor selv avtale og diskutere fordeling av boet (eventuelt ved hjelp av en notar dersom fast eiendom er en del av boet).

 

Hvordan få skifteattest?

Skifteattest som bevis på status som arving utstedes på forespørsel fra skifteretten i Tyskland. I de fleste tilfeller er det tingretten i  distriktet der avdøde hadde sitt siste oppholdssted i Tyskland som er ansvarlig.

Søknaden om skifteattest inneholder vanligvis en erklæring under ed og skal derfor leveres til skifteretten for protokollering eller verifiseres. Enhver notar i Tyskland kan konsulteres for verifiseringen.

Utenfor Tyskland kan en erklæring bare verifiseres av autoriserte konsulære tjenestemenn. Det kreves et personlig oppmøte for dette. I Norge kan verifiseringen kun gjøres ved ambassaden i Oslo, ikke hos honorære konsuler.

Dersom flere er blitt arvinger, er det som regel tilstrekkelig om en av arvingene søker om felles arveattest. I disse tilfellene avstår som regel skifteretten fra å kreve at de øvrige arvingene også skal levere en erklæring. Det er derfor tilrådelig at en medarving bosatt i Tyskland sender inn søknaden for hele arvefellesskapet.

Det kan riktignok også utstedes skifteattest for kun en del av boet (såkalt delarveattest). Men siden arvingene bare kan disponere boet sammen, er det vanligvis ikke hensiktsmessig å søke om dette.

Hjelp fra Den tyske ambassaden er som regel kun nødvendig dersom boet ligger i Tyskland, uavhengig av den avdødes nasjonalitet. For dødsbo i Norge, vennligst kontakt de ansvarlige myndighetene i Norge.

Den tyske ambassaden kan ikke gi noen opplysninger om individuelle arveforhold eller skatterettslige spørsmål i forbindelse med arv. Vi anbefaler at du kontakter en spesialisert advokat, skatterådgiver eller skattekontoret.

 

Verfisering ved ambassaden i Oslo

Hvis du ikke kan eller ønsker å reise til skifteretten eller en notar i Tyskland, kan søknaden om skifteattest verifiseres av ambassaden. For å utarbeide notariseringen trenger vi omfattende informasjon fra deg om arven. Skriv ut spørreskjemaet (se Ytterlige innhold lengre ned på denne siden) og fyll det ut så fullstendig som mulig. Send deretter spørreskjemaet per post til ambassaden, vedlagt kopier av passet ditt, tilgjengelige dokumenter (dødsattest og passkopi av avdøde, dokumenter som bevis på familieforholdet eller fravær av arvinger), testamenter, etc. Hvis tilgjengelig, vennligst legg ved norsk skifteattest. Vennligst bruk følgende adresse:

Tysklands ambassade

Postboks 4010 AMB

0244 Oslo


Saken undersøkes på bakgrunn av spørreskjemaet og dokumentene. Det kan hende at vi kontakter deg ved spørsmål. Først når alle foreløpige spørsmål er avklart kan sertifikatet utformes og verifiseringen gjennomføres. Vi avtaler en individuell avtale med deg for dette. Vennligst ikke bestill time selv.

I henhold til AABGebV må det belastes et gebyr på EUR 250,99 for utarbeidelsen og EUR 132,31 for sertifikatet selv. Dette betales i Euro med kredittkort (Visa eller Mastercard). For en muntlig oversettelse under verifiseringen påløper tilleggsgebyrer, som beregnes i henhold til tiden som kreves.

Vær oppmerksom på at det for tiden tar flere måneder å behandle søknader om skifteattest ved ambassaden i Oslo. Vi har et stort antall saker som skal behandles, som behandles i kronologisk rekkefølge.

Følgende alternativer er mulige:

  • Reis til Tyskland og gjennomfør verifiseringen via en tysk notar eller søk om utskrift direkte på kontoret til den ansvarlige skifteretten. Notaren trenger ikke være bosatt i skifterettens forvaltningsdistrikt. Enhver notar i Tyskland kan velges.
  • Du kan sende skriftlig søknad direkte til skifteretten, eventuelt ved hjelp av en advokat. Deretter attesteres kun erklæringen under ed ved ambassaden i Oslo. Siden dette ikke krever at ambassaden undersøker innholdet i arven, er tilsvarende avtaler raskere tilgjengelig.
  • Du kan sende skriftlig søknad direkte til skifteretten, kombinert med søknad om å avstå fra erklæringen under ed (§ 352 Para. 3 S. 4 FamFG). Søknaden gjøres direkte av arvingen eller arvingene, om nødvendig ved hjelp av en advokat.
  • Hvis det er en eller flere medarvinger i Tyskland, kan arvingen/e søke om felles arveattest for alle arvingene. Arvingen/e leverer erklæringen under ed. I de fleste tilfeller vil skifteretten ikke kreve de øvrige arvingenes erklæring. Felles skifteattest viser alle arvingenes andeler og kreves for å kunne disponere over boet som arvefellesskap.

Deretter må den attesterte søknaden fra ambassaden sendes sammen med bekreftede kopier av de nødvendige dokumentene, til skifteretten i Tyskland. Fremmedspråklige dokumenter skal leveres sammen med oversettelser av en autorisert oversetter (se www.translatorportalen.com). Skifteretten avgjør i hvilken form utenlandske dokumenter godtas.

Retten vil også kreve et gebyr for utstedelse av skifteattesten, som avhenger av boets verdi.

Ytterlige innhold

Tilbake til toppen av siden